Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (εφεξής αποκαλούμενο ως «Ε.Π.Κε.Δ.» ή «Κέντρο») είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε με τον Ν. 645/1977 και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Κέντρο εδρεύει στην Αθήνα (Φρυνίχου 9, Τ.Κ. 105 58, τηλ: 210 3312781-5, email: [email protected]) με δραστηριότητα στην Αθήνα και στους Δελφούς, όπου λειτουργεί το Συνεδριακό Κέντρο Δελφών και ξενώνας φιλοξενίας.

Σκοπός του Ε.Π.Κε.Δ. είναι η συμβολή στη διατήρηση και την ανάπτυξη των κοινών πολιτισμικών στοιχείων που ενώνουν τους λαούς της Ευρώπης, που επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τη διοργάνωση συναντήσεων, τη σύνταξη μελετών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, το Ε.Π.Κε.Δ. δύναται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση χώρων του σε τρίτους διοργανωτές εκδηλώσεων.

Το Ε.Π.Κε.Δ. δεσμεύεται να προστατεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΚΠΔ / GDPR»), και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ειδικά τον Ν. 4624/2019 και τον Ν.  3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/Πολιτική Απορρήτου, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Ε.Π.Κε.Δ. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, κοινοποιεί σε τρίτους και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα (αποκαλούμενα και «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «ΔΠΧ»), ώστε να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο, και για συγκεκριμένους σκοπούς. Το Ε.Π.Κε.Δ. συλλέγει μόνο τα στοιχεία εκείνα που είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τους σκοπούς του, είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται· δεν υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους αρχικούς σκοπούς και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους. Για την ασφάλεια της επεξεργασίας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε πληροφορία:

(i) που σχετίζεται με τα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών

(ii) που σχετίζεται με ΔΠΧ προμηθευτών/υπεργολάβων στο πλαίσιο συνεργασίας, παροχής υπηρεσιών ή αξιολόγησης προσφοράς στο πλαίσιο έρευνας αγοράς

(iii) που αφορά στα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης

iv) που αφορά στους επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.eccd.gr/ (εφεξής αποκαλούμενη ως “Ιστότοπος“)

(v) που αφορά στα δεδομένα των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής τους (διαδικασία καταχώρησης παραπόνων)

vi) που αφορά στα δεδομένα επισκεπτών στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου και του Ξενώνα.

Το Ε.Π.Κε.Δ. δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των φυσικών προσώπων στα οποία αναφέρονται τα ΔΠΧ και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζοντας τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ε.Π.Κε.Δ συλλέγει και επεξεργάζεται ΔΠΧ για την εκπλήρωση των σκοπών του όπως προβλέπονται στον νόμο 645/1977 και σε κάθε άλλο εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. Συγκεκριμένα:

 • για την υποβολή προτάσεων από καλλιτέχνες και φορείς για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 • για την εξυπηρέτηση των συνέδρων
 • για την εξέταση του ενδεχόμενου συνεργασίας με προμηθευτές/υπεργολάβους
 • για την αξιολόγηση υποψηφίων εργαζόμενων και την παρακολούθηση των συμβάσεων εργασίας
 • για την παρακολούθηση της τήρησης των συμβάσεων και των πληρωμών
 • για την ενημέρωση για τις δράσεις του Κέντρου μέσω ηλεκτρονικών ενημερώσεων ή έντυπης επικοινωνίας
 • για τη συμμετοχή και εγγραφή σε εκδηλώσεις
 • για τη δημιουργία περιεχομένου σχετικά με εκδηλώσεις
 • για την ειδοποίηση για τυχόν διακοπή των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις  
 • για την κατοχύρωση, άσκηση και υπεράσπιση νόμιμων δικαιωμάτων  
 • για την ανταπόκριση σε ερωτήματα και αιτήματα φυσικών προσώπων 

3. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ε.Π.Κε.Δ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφωνικής επικοινωνίας, email, της ιστοσελίδας του και σελίδες διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων και μέσων (social media). Επίσης, μπορεί να συλλέξει στοιχεία από ανοιχτούς προσβάσιμους καταλόγους ή δημοσιευμένα στοιχεία στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

 • Από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ιστοσελίδα Γ.Ε.ΜΗ.)
 • Κατόπιν επικοινωνίας μέσω αλληλογραφίας, τηλεφώνου, email, διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων (social media), υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Viber, WhatsAppMessenger κλπ.), βιντεοκλήσεων.
 • Με τη συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής ή έντυπης φόρμας.
 • Από τρίτους εφόσον έχετε παράσχει σε αυτούς την ελεύθερη συγκατάθεσή σας να τα διαβιβάσουν στο Ε.Π.Κε.Δ.
 • Από τη συσκευή σας με την οποία επιχειρείτε την περιήγηση στον Ιστότοπο η το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης στον Ιστότοπο και στις σελίδες που διατηρεί το Ε.Π.Κε.Δ. στα social media.
 • Από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ε.Π.Κε.Δ. συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω στοιχεία ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ανά κατηγορία φυσικών προσώπων.

Συντελεστές εκδηλώσεων: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό σημείωμα, σύνοψη καλλιτεχνικής πρότασης, φωτογραφίες παραστάσεων, οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ), δεδομένα πληρωμών (τραπεζικοί λογαριασμοί)

Νομική βάση επεξεργασίας:

 • Η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679, κατά το στάδιο διερεύνησης μελλοντικής/πιθανής συνεργασίας.
 • Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β του  Κανονισμού (EE) 2016/679).

Σύνεδροι/Επισκέπτες/Φιλοξενούμενοι: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ), δεδομένα πληρωμών (τραπεζικοί λογαριασμοί)

Νομική βάση επεξεργασίας:

 • Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β του Κανονισμού (EE) 2016/679).

Συνεργάτες και  προμηθευτές: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, διεύθυνση έδρας), στοιχεία νόμιμων εκπροσώπων, επαγγελματική ιδιότητα, δεδομένα πληρωμών (τραπεζικοί λογαριασμοί), στοιχεία τιμολόγησης.

Νομική βάση επεξεργασίας:

 • Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β του Κανονισμού (EE) 2016/679).
 • Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 γ) του Κανονισμού (EE) 2016/679).

Εργαζόμενοι*Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικά στοιχεία και δεδομένα πληρωμών (τραπεζικοί λογαριασμοί, μισθός, επιπλέον απολαβές), οικογενειακή κατάσταση, δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης (AMKA, AMA, EΦΚA), τίτλοι σπουδών, συστατικές επιστολές, ιστορικό εργασίας/προϋπηρεσία, δεδομένα υγείας εάν απαιτούνται από τη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ορίζονται από τη σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

* Ως εργαζόμενοι νοούνται οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών, και οι πρώην εργαζόμενοι.

Νομική βάση επεξεργασίας

 • Εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος  ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1 β) του Κανονισμού (EE) 2016/679 και άρθρο 27 του Ν. 4624/2019).
 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1 γ) του Κανονισμού (EE) 2016/679)

Αιτούντες θέσεις εργασίας: Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας. Εάν η θέση προκηρύσσεται μέσω ΑΣΕΠ, ο υποψήφιος προσκομίζει τα δικαιολογητικά που ορίζει η κάθε σχετική προκήρυξη.

Νομική βάση επεξεργασίας

 • Ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679.

Αποδέκτες ηλεκτρονικής ενημέρωσης: Ονοματεπώνυμο, email.

Νομική βάση επεξεργασίας

 • Ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679, και άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6, παρ. 1 στ) του Κανονισμού (EE) 2016/679) και άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Επισκέπτες Ιστοτόπου και σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης Πληροφορίες φυλλομετρητή, διεύθυνση ΙP, στοιχεία παρόχου πρόσβασης στο Internet, τύπος συσκευής και λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες περιήγησης, και άλλα αναγνωριστικά της συσκευής από την οποία επιχειρείται  η σύνδεση στην ιστοσελίδα.

Νομική βάση επεξεργασίας

 • Ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679, και άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μέσω της αποδοχής των ρυθμίσεων cookies.
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6, παρ. 1 στ) του Κανονισμού (EE) 2016/679) και άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 Χρήστες υπηρεσιών ιστοσελίδας μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας

Νομική βάση επεξεργασίας

 • Ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (άρθρο 6, παρ. 1 α) του Κανονισμού (EE) 2016/679, και άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3741/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Το Ε.Π.Κε.Δ. μπορεί να προβεί στην επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων εργαζομένων στο πλαίσιο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την πλήρωση της θέσης εργασίας, και όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός (Άρθρο 9 παρ. 2) και ο Ν. 4624/2019 (Άρθρο 27 παρ. 3).

Το Κέντρο ενδέχεται να ζητήσει πληροφορίες για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, όπως πληροφορίες που αφορούν κινητικά προβλήματα, προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του. Επιπλέον, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες που αφορούν διατροφικές συνήθειες ή δυσανεξίες προκειμένου να διαφυλάξει την υγεία των φυσικών προσώπων κατά τη φιλοξενία και σίτισή τους στον Ξενώνα. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες καταγράφονται προσωρινά και δεν αποθηκεύονται. 

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέξει σχόλια, αξιολογήσεις, και απαντήσεις στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών τους και των δραστηριοτήτων του.

Πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες, μηνύματα ή περιεχόμενο μέσω remarketing και retargeting στο Facebook, Instagram, Google, και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

5. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη νομική βάση της συγκατάθεσης, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις για τη λήψη έγκυρης συγκατάθεσης και τη δυνατότητα ανάκλησή της. Η λήψη συγκατάθεσης θα λαμβάνεται κατόπιν ενημέρωσης των φυσικών προσώπων, και θα αποδεικνύεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Οι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μπορούν να απεγγράφονται συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στην ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (CCTV)

Για λόγους προστασίας των προσώπων και των αγαθών, το Ε.Π.Κε.Δ. έχει εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης με γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος απορρέει από την υποχρέωση και το έννομο συμφέρον του Ε.Π.Κε.Δ. να προστατεύει τους χώρους και τα αγαθά που βρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, και ταυτόχρονα να μεριμνά για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Είναι σύμφωνη, δε, με την οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1/2011.

Στα σημεία εγκατάστασης των καμερών συλλέγονται και καταγράφονται δεδομένα εικόνας (κινούμενης και στατικής). Προς ενημέρωση των επισκεπτών, έχουν αναρτηθεί σε ευκρινή σημεία ειδοποιήσεις για τη λειτουργία βιντεοεπιτήρησης, με τρόπο ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί ασφάλειας με σεβασμό στα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Οι κάμερες δεν λαμβάνουν εικόνες από παράπλευρες οδούς ή χώρους.

Τα δεδομένα εικόνας διατηρούνται για 15 εργάσιμες ημέρες με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σε περίπτωση διενέργειας παρανόμων πράξεων. Το Ε.Π.Κε.Δ ενδέχεται να διατηρεί τις καταγραφές για περισσότερο χρονικό διάστημα και να διαβιβάζει δεδομένα νομίμως στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους ή σε περιπτώσεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαβίβαση σε τρίτους δεδομένων που προέρχονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων.

Το Ε.Π.Κε.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων καθώς και για την προστασία τους από κάθε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα βιντεοεπιτήρησης και την άσκηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, μπορείτε να βρείτε εδώ

7. ΧΡΗΣΗ COOKIES & ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το Ε.Π.Κε.Δ. χρησιμοποιεί cookies και άλλες συναφείς τεχνολογίες προκειμένου ο χρήστης να έχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία και να περιηγείται με αποτελεσματικότητα στον Ιστότοπό του. Μέσω της χρήσης cookies οι ιστοσελίδες εκτελούν ορισμένες λειτουργίες, ενώ συλλέγονται και στατιστικά δεδομένα για την επισκεψιμότητα του Ιστότοπου και βελτιώνονται οι υπηρεσίες του. Οι πληροφορίες αφορούν τον φυλλομετρητή (browser), τη διεύθυνση IP, το όνομα του παρόχου, τον τύπο της συσκευής μέσω των οποίων επιχειρείται η σύνδεση και άλλες σχετικές πληροφορίες. Τα cookies επιτρέπουν την προσαρμογή του Ιστότοπου στις προτιμήσεις του χρήστη, την αναγνώριση και πρόληψη κινδύνων ασφάλειας.

 Πληροφορίες με την αναλυτική περιγραφή των cookies μπορείτε βρείτε στην Πολιτική Cookies και συναφών Τεχνολογιών.

8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

Το Ε.Π.Κε.Δ. αποστέλλει ηλεκτρονικές ενημερώσεις στα φυσικά πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων έχει αποκτήσει νόμιμα κατά τη συλλογή στοιχείων για τις εγγραφές συμμετοχής/παρακολούθησης των εκδηλώσεων του, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του ή σε προηγούμενη επικοινωνία και επαφή μαζί τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006 η αποστολή σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει χωρίς τα πρόσωπα έχουν εκ των προτέρων συγκατατεθεί σε αυτή τη χρήση, αρκεί το Ε.Π.Κε.Δ. να παρέχει σε κάθε αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη δυνατότητα στον αποδέκτη του μηνύματος να εξαιρεθεί (opt out) από την ηλεκτρονική ενημέρωση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει, επίσης, και με αποστολή του αιτήματος email στο [email protected]. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το Ε.Π.Κε.Δ. αναζητά και λαμβάνει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του χρήστη για την ηλεκτρονική αποστολή του σχετικού υλικού.

Οι ενημερώσεις μπορεί να αφορούν σε προσεχείς εκδηλώσεις, δραστηριότητες, νέα και την προώθηση των σκοπών του Ε.Π.Κε.Δ. και γίνονται με αποστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters), προσωπικά μηνύματα με χρήση κινητής τηλεφωνίας (SMS, MMS), σε διαδικτυακές πλατφόρμες προσωπικών μηνυμάτων (Viber, WhatsApp, Skype, κ.ά.), σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, κ.ά.), καθώς και με κλήσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση με αυτόματα συστήματα κλήσης.

 • Το Ε.Π.Κε.Δ. μπορεί να αποστέλλει και έντυπο ενημερωτικό υλικό μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου σεφυσικάπρόσωπα που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή διαθέτει τα στοιχεία τους από προηγούμενη συναλλακτική σχέση ή επικοινωνία μαζί τους όπως είναι η συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες για τους Όρους Εγγραφής σε εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

9. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι Όροι Χρήσης για την Εγγραφή και Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις αφορούν στις εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ά.) που διοργανώνει το Ε.Π.Κε.Δ.. Η εγγραφή σας για συμμετοχή στην εκδήλωση ισοδυναμεί με αποδοχή των παρόντων Όρων. Οι φιλοξενούμενες εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τρίτους φορείς χωρίς τη συμμετοχή του Ε.Π.Κε.Δ., υπόκεινται στις Πολιτικές και στους Όρους Εγγραφής του κάθε διοργανωτή. 

Το Ε.Π.Κε.Δ παρέχει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον προς όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους διοργανωτές, εργαζόμενους και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, εάν κατά την κρίση του προκαλεί βλάβη ή ενόχληση στο Ε.Π.Κε.Δ. ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο. Το Ε.Π.Κε.Δ. μπορεί να τροποποιεί το περιεχόμενο, τον τόπο, τον χρόνο διεξαγωγής των εκδηλώσεων, καθώς και να προβαίνει στην αλλαγή διά ζώσης εκδήλωσης σε διαδικτυακή ή το αντίθετο, ενημερώνοντας έγκαιρα για τις αλλαγές.

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που οργανώνει το Ε.Π.Κε.Δ. διεξάγεται με τη ηλεκτρονική συμπλήρωση φορμών εγγραφής στον Ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου (Facebook, Instagram, Twitter, κ.ά.), σε ιστοσελίδες εκδηλώσεων (landing pages), και διά ζώσης στα σημεία εγγραφής του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, επίσης σε ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης φορέων που διοργανώνουν εκδηλώσεις για λογαριασμό του Κέντρου.

Β. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η χρήση των προσωπικών δεδομένα που υποβάλλετε στις φόρμες εγγραφής έχει ως σκοπό να επιτρέψει στο Κέντρο να διαχειριστεί τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση και να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενό της, τους ομιλητές, τους όρους πληρωμής, ενημερώσεις (π.χ. αλλαγή ημερομηνίας και τοποθεσίας), κ.ά.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email, τηλέφωνο), ενώ μπορεί να ζητηθεί η υποβολή περαιτέρω στοιχείων για την ταυτοποίηση σας. Με την υποβολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε ότι θα λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την εκδήλωση.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται κατά την εγγραφή ενδέχεται να κοινοποιηθούν και στους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας του κάθε φορέα. Το Ε.Π.Κε.Δ. ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών απαραιτήτων για την ορθή διεξαγωγή της εκδήλωσης (π.χ. υπηρεσίες στέγασης και φιλοξενίας, μεταφορά). Τα δεδομένα αυτά θα κοινοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και η σχετική ελληνική νομοθεσία. Με εξαίρεση τα ανωτέρω και τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, το Ε.Π.Κε.Δ. δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Γ. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Οι ομιλητές/τριες των εκδηλώσεων υποβάλλουν στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικές πληροφορίες, και φωτογραφία τους. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης ή σε άλλες ενημερώσεις του Ε.Π.Κε.Δ. Οι ομιλητές οφείλουν να υποβάλουν ακριβή, αληθή και ολοκληρωμένα στοιχεία και να ενημερώνουν άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές. Λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορεί να ζητηθεί από τους ομιλητές να δημοσιοποιήσουν ολόκληρο το περιεχόμενο της παρουσίασης/ομιλίας τους ή αποσπάσματά της.

Οι συνεργάτες και οι υποστηρικτές των εκδηλώσεων μπορεί να ζητήσουν να λάβουν γνώση των ανωτέρω πληροφοριών. Αυτή είναι μία προαιρετική επιλογή. Οι ομιλητές παρακαλούνται να ενημερωθούν για τις πολιτικές προστασίας των τρίτων μερών προτού αποστείλουν τις προσωπικές τους πληροφορίες. Το Ε.Π.Κε.Δ. δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο τα τρίτα μέρη θα κάνουν χρήση αυτών των πληροφοριών.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι οι συγκεκριμένοι Όροι είναι αποδεκτοί από τους εταιρικούς ή άλλους οργανισμούς τους οποίους εκπροσωπούν στην εκδήλωση.

Επίσης, καλούνται να ενημερώσουν έγκαιρα το Ε.Π.Κε.Δ., και πριν την αποδοχή της πρόσκλησης για ομιλίας, για τυχόν κινητικά προβλήματα ή διατροφικές συνήθειες ώστε το Ε.Π.Κε.Δ. να προνοήσει για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται και διαγράφονται με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα του Ε.Π.Κε.Δ. και τρίτων μερών σχετικά με τη χρήση των λογοτύπων, τίτλων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, τη σήμανση της εκδήλωσης και το περιεχόμενό της, τις φωτογραφίες, το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και το περιεχόμενο των παρουσιάσεων/ομιλιών. Το Ε.Π.Κε.Δ. μπορεί να παράσχει γραπτώς άδεια χρήσης των εν λόγω στοιχείων σε τρίτα μέρη. Σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται στα στοιχεία επικοινωνίας όπως θα εμφανίζονται στη φόρμα εγγραφής στην εκδήλωση.

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για τη διαδικτυακή εξ αποστάσεως παρακολούθηση εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες θα κάνουν χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας δηλώνοντας όνομα χρήστη και κάνοντας χρήση κωδικού εισόδου. Αναλόγως με τη διαδικτυακή πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να χρειαστεί να δηλώσουν ότι αποδέχονται τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι εγγεγραμμένοι θα πρέπει να αποφεύγουν να μοιράζονται και να κοινοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Εάν ο χρήστης αντιληφθεί μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση, οφείλει να ενημερώσει αμέσως το Ε.Π.Κε.Δ. 

Οι συμμετέχοντες (κοινό και ομιλητές) είναι υπεύθυνοι για την καταλληλότητα του εξοπλισμού με τον οποίο επιχειρούν τη διασύνδεσή τους στις διαδικτυακές εκδηλώσεις. Το Ε.Π.Κε.Δ. δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνδεσιμότητα, ταχύτητα και ποιότητα της σύνδεσης του δικτύου και του εξοπλισμού με τον οποίον επιχειρείται η πρόσβαση στην εκδήλωση. Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν είναι συμβατά με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Ε.Π.Κε.Δ. ή οι συνεργάτες του για τις διαδικτυακές εκδηλώσεις. Το Ε.Π.Κε.Δ.  δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από ασυμβατότητα συστημάτων και συσκευών που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες.

ΣΤ. ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τον ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και τον πολιτιστικό σκοπό του Κέντρου, οι σύνεδροι και το κοινό οφείλουν να γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων λαμβάνονται φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, και ότι μία εκδήλωση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί/μαγνητοφωνηθεί μερικώς ή εν όλω, σε συνεργασία με επαγγελματικά γραφεία βιντεοσκόπησης, φωτογράφησης, ζωντανής μετάδοσης, livestreaming, κλπ.

Το Ε.Π.Κε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση του εν λόγω υλικού στα social media, ιστοσελίδες, διαδικτυακές πλατφόρμες, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, Δελτία Τύπου, κ.λπ. για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς καθώς και για κάθε άλλο νόμιμο λόγο στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, χωρίς να ζητά εκ των προτέρων τη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.

Το κοινό θα ενημερωθεί αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει δικά του μέσα και συσκευές καταγραφής και αναμετάδοσης (κάμερες, smart phones) της εκδήλωσης. Η χρήση του υλικού επιτρέπεται για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση, δημοσιοποίηση, πώληση, αναπαραγωγή, μετάδοση και κοινοποίηση της εκδήλωσης με κανένα τρόπο και μέσο σε οποιονδήποτε τρίτο.

Το υλικό αποθηκεύεται στις βάσεις δεδομένων του Ε.Π.Κε.Δ. για σκοπούς αρχειοθέτησης και ενημέρωσης του κοινού, του Τύπου, των εποπτευόντων και συνεργαζόμενων φορέων.

 • Εάν δεν επιθυμείτε να σας φωτογραφίσουν ή να σας βιντεοσκοπήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σας παρακαλούμε να ειδοποιείτε το Ε.Π.Κε.Δ. αποστέλλοντας email στο [email protected] ή τον φωτογράφο/βιντεογράφο της εκδήλωσης. Το Ε.Π.Κε.Δ. θα λάβει κάθε μέτρο, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ώστε να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Η λήψη φωτογραφικού και οπτικακουστικού υλικού βασίζεται στο έννομο συμφέρον του Ε.Π.Κε.Δ. για τη δημοσιοποίηση των δράσεων, στο πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού. Στην περίπτωση που οι συνθήκες, οι σκοποί και οι χρήσεις της λήψης φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού προϋποθέτουν την ενημέρωση και λήψη συγκατάθεσης εκ των προτέρων από τα φυσικά πρόσωπα, το Ε.Π.Κε.Δ. θα προβεί στις σχετικές ενημερώσεις και τη λήψη των συγκαταθέσεων.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ο χρόνος διατήρησης ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογική, ασφαλιστική, εργατική), από τη φύση της αλληλεπίδρασης του φυσικού προσώπου με το Ε.Π.Κε.Δ., από την ανάγκη ανταπόκρισης σε αιτήματα, για επίλυση τυχόν προβλημάτων, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ενόψει τυχόν νομικών αξιώσεων/καταγγελιών, καθώς και για σκοπούς ασφαλείας. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παύουν να είναι απαραίτητα, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται και από τη νομική βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται παρακάτω, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του έννομου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού του Ε.Π.Κε.Δ., καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των τρίτων παρέχονται με βάση τη συγκατάθεσή τους τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, τα δεδομένα διατηρούνται, σε έγχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή, για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συμβατική σχέση ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (αστικών, φορολογικών κτλ).
 • Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει έννομης υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. γ του ΓΚΠΔ), ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.
 • Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δεχθεί να λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω της εγγραφής τους σε ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter) τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρούνται έως ότου οι αποδέκτες κάνουν απεγγραφή.

Όταν το Ε.Π.Κε.Δ. επεξεργάζεται δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, αυτά ανωνυμοποιούνται ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων.

Αν έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησης, το Ε.Π.Κε.Δ. ενδέχεται να ειδοποιήσει τα φυσικά πρόσωπα ότι θα διαγράψει ή καταστρέψει αρχεία που τα αφορούν. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να λάβουν αντίγραφο των αρχείων με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. ανακοίνωση στον Τύπο).

Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά σε σχέση με τους ειδικότερους χρόνους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική.

11.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Ε.Π.Κε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους αποδέκτες στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Ε.Π.Κε. Δ. ως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφάσεις και πράξεις της Διοίκησης του Κέντρου αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», και συμβάσεις που υπερβαίνουν την αξία των 2.500 ευρώ αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων «Προμηθέας». Επιπροσθέτως, κοινοποιούνται στον ΑΣΕΠ οι προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του, και στα αρμόδια υπουργεία.

Επιπλέον, το Ε.Π.Κε.Δ. μπορεί να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε συνεργάτες, τρίτους εξουσιοδοτημένους υπεργολάβους/εκτελούντες την επεξεργασία όπως: συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών π.χ. ξενοδοχεία για τη φιλοξενία συνέδρων, παρόχους λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ΙΤ, παρόχους φιλοξενίας ιστοσελίδας, παρόχους φιλοξενίας στο cloud για την αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση η διαβίβαση και η επεξεργασία υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αφορά τους Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας οι οποίοι δεσμεύονται με συμβατικές ρήτρες να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν ο Εκτελών την Επεξεργασία ή ο υπεργολάβος επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός ΕΕ/EOX, η διαβίβαση θα γίνεται μόνο με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ για τη μεταφορά σε τρίτες χώρες ή άλλο ρητά αναφερόμενο νόμιμο έρεισμα σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την τιμολόγηση ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε τραπεζικά ιδρύματα για την επεξεργασία των πληρωμών.

Το Ε.Π.Κε.Δ. κοινοποιεί πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εφόσον απαιτείται από τον νόμο, εάν η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων του, για τη συμμόρφωσή του με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του υποκειμένου δεδομένων διαβιβάζονται στα εσωτερικά τμήματα του Ε.Π.Κε.Δ. τα οποία είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του, καθώς και για την εξυπηρέτηση των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αξιολόγησης/διαχείρισης των παραπόνων τους/αιτημάτων τους

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το Ε.Π.Κε.Δ. δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα προτού προβεί σε σχετική ενημέρωση και λάβει τη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης ώστε να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα σας διατηρεί το Ε.Π.Κε.Δ, τους σκοπούς επεξεργασίας, την προστασία και τον χρόνο διατήρησής τους (Δικαίωμα Ενημέρωσης)
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (Δικαίωμα Πρόσβασης)
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων προσκομίζοντας αν απαιτείται τα ανάλογα δικαιολογητικά (Δικαίωμα Διόρθωσης).
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που η τήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για την επεξεργασία (Δικαίωμα Διαγραφής). Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται υπό προϋποθέσεις, καθώς το Κέντρο ενδέχεται να υποχρεούται να τα διατηρεί για περισσότερο χρόνο βάσει νόμου ή έναντι νομικής αξίωσης.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο περιορισμός της επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία του Ε.Κ.Πε.Δ. να παρέχει τις υπηρεσίες του.
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η προηγούμενη επεξεργασία προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από το Ε.Π.Κε.Δ. να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο φορέα/οργανισμό/πάροχο σε αναγνώσιμη μορφή (Δικαίωμα Φορητότητας).
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε (εναντιωθείτε) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον του Ε.Π.Κε.Δ. ή αφορά σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (Δικαίωμα  Εναντίωσης).
 • Το δικαίωμα να μην υποβληθούν τα δεδομένα σας σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός αν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης, αν προβλέπεται από τον νόμο, και εάν έχετε συγκατατεθεί ρητά.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν έχει σημειωθεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν τα δεδομένα σας μεταφερθούν σε τρίτη χώρα ή οργανισμό εκτός ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται στους περιορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της ελληνικής νομοθεσίας.

Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη μορφή με την οποία το φυσικό πρόσωπο θέλει να λάβει τις πληροφορίες.

Οι απαντήσεις στα αιτήματα δίνονται εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Το Ε.Π.Κε.Δ. θα ενημερώσει τον αιτούντα για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν το αίτημα έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Εάν δεν ενεργήσει επί του αιτήματος ή το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, το Ε.Π.Κε.Δ. θα ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε ή για τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος.

Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το Ε.Π.Κε.Δ. μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

13.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ε.Π.Κε.Δ. εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά  μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, πρόσβαση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 679/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών σε συνεχή βάση (άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 679/2016), γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

 Επιπλέον, το Ε.Π.Κε.Δ. λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του και έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά παρά μόνο υπό τις οδηγίες του και θα περιορίσει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

14. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στο [email protected]  και στο τηλέφωνο  +30 210 3312781-5. Αν το αίτημά σας αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στο [email protected] ή με επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση Φρυνίχου 9, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600).

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Ε.Π.Κε. Δ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας ανά πάσα στιγμή και λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Η επικαιροποιημένη εκδοχή θα βρίσκεται πάντα αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα. Το Κέντρο ενδέχεται να ενημερώσει για ενδεχόμενες αλλαγές ή επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης στην ιστοσελίδα του.

Τελευταία ενημέρωση, Οκτώβριος 2023