Φόρμα άσκησης δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας

Δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε

Με την παραλαβή του παρόντος, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) θα αξιολογήσει το αίτημά σας και εφόσον αφορά σε άσκηση δικαιώματος σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, θα σάς απαντήσει εντός ενός μηνός (30 ημερολογιακών ημερών) από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Η ικανοποίηση των αιτημάτων διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 – 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Το Ε.Π.Κε.Δ. έχει δικαίωμα να σας ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστεί το αίτημά σας.