ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 του Ε.Π.Κε.Δ. (Αριθ. πρωτ. 6731A/16.05.2018) αρχίζει την 20η Ιουνίου 2018 (τελευταία δημοσίευση της Ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες η 19η.06.2018) και λήγει την 29η Ιουνίου 2018.