Συνοπιτικοί Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί

Για τους συνοπτικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς που διενεργεί το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, μπορείτε να αναζητείτε τα πρακτικά των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών στη Διαύγεια