ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και  όγδοο του Ν. 4506/2017)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π.Κε.Δ.)

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/12-12-2017).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α./16-3-2018).
 6. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/663/12636/03.05.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1581/τ.Β΄/08.05.2018) περί καθορισμού των περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας για την μοριοδότηση στις προσλήψεις.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 645/1977 (ΦΕΚ Α΄ 202/22.07.1977) «Περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών».
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4481/20.07.2017 (ΦΕΚ 100Α΄/2017)περί αλλαγής έδρας του Ε.Π.Κε.Δ..
 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 6684Α/03.05.2018 Οικονομοτεχνική Έκθεση του Ε.Π.Κε.Δ..
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 6716Α/14.05.2018 βεβαίωση, του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ε.Π.Κε.Δ., εξασφάλισης πιστώσεων εποχικού προσωπικού και εξόδων δημοσίευσης της Ανακοίνωσης.
 11. Το από 15 Μαΐου 2018 απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Κε.Δ..

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του παραρτήματος του στους Δελφούς (Ξενώνας, Συνεδριακό Κέντρο, Υπαίθριο Θέατρο)και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚωδικόςθέσηςΤόπος ΑπασχόλησηςΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
100Παράρτημα Ε.Π.Κε.Δ (ΞενώναςΣυνεδριακό ΚέντροΥπαίθριο Θέατρο)ΔελφοίΔ. ΔελφώνΝ. ΦωκίδαςΥΕ Καθαριότητας *Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες3

* Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί στον Ξενώνα, το Συνεδριακό Κέντρο, το Υπαίθριο Θέατρο-Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Ε.Π.Κε.Δ. στους Δελφούς, με καθήκοντα την καθαριότητα και ευταξία των χώρων αυτών. Το ωράριο θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι οι χώροι αυτοί, κείμενοι σε επικλινή επίπεδα με μεγάλη υψομετρική διαφορά και σε διακριτά κτίσματα (δέκα), συνδέονται μεταξύ τους με συνεχή κλιμακοστάσια εξωτερικά και εσωτερικά, ενώ σε κανένα από τα κτίσματα δεν υπάρχει ανελκυστήρας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδώνκαιλοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100α) Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στον τομέα καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
 3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
 5. Μονογονεϊκές οικογένειες
 6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 μήνες)

6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα

 1.    Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
 2.    Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου          

Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα βαθμολόγησής τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (20 μονάδες για κάθε μήνα  ανεργίας , από 4 πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)μήνες123456789101112 και άνωμονάδες000204060801001201401601802. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)αριθμός τέκνων3*456789101112….μονάδες150200250300350400450500550600…. *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)αριθμός τέκνων3          μονάδες120           4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο και έως δύο  τέκνα)αριθμός τέκνων12 μονάδες3060 5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή για κάθε μέλος, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας)αριθμός τέκνων12345….μονάδες50100150200250….  6.ΕΜΠΕΙΡΙΑ **[συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 60 μήνες (6 α και 6β αθροιστικά)] 6α.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2190/1994 [Τριάντα (30) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και επτά (7) μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους 24 μήνες με ανώτατο όριο τους 60 μήνες)μήνες εμπειρίας123456789101112363760 και άνωμονάδες306090120150180210240270300330360108010871251 6β.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ [Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες]μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14… 60 μήνες και άνω μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98… 420 7. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)ποσοστό αναπηρίας 50%… 60%…             μονάδες 150… 180…               8. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)ποσοστό αναπηρίας  50% … 60% … 67% … 70%     …            μονάδες 100         ….120  …   134 ……140              **Σε περίπτωση, που συμπίπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περισσότερα μόρια και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 60 μήνες. 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων Δελφών και Δωρίδος του νομού Φωκίδας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη  η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στον τομέα της καθαριότητας.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
100  Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. παρ. 9 «Απόδειξη εμπειρίας» άρθρου 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

    ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.
 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» (σελ. 4893) της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) και στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

Ολόκληρη η Ανακοίνωση μαζί με την υπ’αριθΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.eccd.gr) και να ενημερωθεί αυθημερόν το ΑΣΕΠ με σχετικό πρακτικό, είτε στο  e-mail:sox@asep.grείτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188 προκειμένου να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.

Περίληψη της ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ354/Β΄/07.02.2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο παράρτημα αυτής στους Δελφούς (Συνεδριακό Κέντρο Δελφών, Ξενώνας και Υπαίθριο Θέατρο) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δελφών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο  email:sox@asep.grείτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Φρυνίχου 9, 105 58 Αθήνα, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κας Έφης Βασιλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας : 210 3312781-5).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας  σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στο παράρτημα αυτής στους Δελφούς (Συνεδριακό Κέντρο Δελφών, Ξενώνας και Υπαίθριο Θέατρο) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δελφών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού προσώπου).

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του και αν συμπίπτει και αυτή, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων Δελφών και Δωρίδος του νομού Φωκίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, η υπηρεσία μας θα τους αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, στα καταστήματα των γραφείων μας και θα τους δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της (www.eccd.gr). Επιπλέον, θα τους αποστείλει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: [email protected] είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει άμεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα  (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του ΑΣΕΠ κοινοποιείται στο φορέα προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται άμεσα από το φορέα, ενώ απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και η υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/30-1-2018 (ΦΕΚ 354/Β΄/07-02-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα προσόντα, β) τα κριτήρια επιλογής και η βαθμολόγηση αυτών, γ) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και στην οποία πρέπει να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης ΣΟΧ.8  και για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ανωτέρω ΚΥΑ, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης ΣΟΧ.8 δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 Δείτε την ΚΥΑ εδώ 

Ο Διευθυντής του Ε.Π.Κε.Δ.