ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.Π. 6758Α

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρικού αναβατορίου με κάθισμα, σε εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) στην Αθήνα.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

β. Του Ν. 645/1977 (ΦΕΚ Α’ 202) «Περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών», όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρικού αναβατορίου με κάθισμα, σε εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) στην Αθήνα, είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρικού αναβατορίου με κάθισμα, σε εσωτερικό ξύλινο κλιμακοστάσιο, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) στην Αθήνα, για την εξυπηρέτηση ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

Το αναβατόριο θα τοποθετηθεί στην αριστερή κατά την άνοδο -εσωτερική- πλευρά  ξύλινου κλιμακοστασίου με στροφές. Το κάθισμα (χρώματος επιλογής της αναθέτουσας αρχής), η εγκατάσταση και η λειτουργία του αναβατορίου θα πληρούν τους όρους ασφαλείας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Standars, θα διαθέτουν πιστοποίηση και θα συνοδεύονται από εγγύηση, ενώ θα διασφαλίζεται και η ασφαλής επιβίβαση και αποβίβαση του χρήστη.

Το αναβατόριο θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία.

Οι μετρήσεις για την εγκατάσταση θα ληφθούν πριν από την τοποθέτηση από τους υποψηφίους αναδόχους με δική τους ευθύνη.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του παραπάνω έργου είναι εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Η Επιτροπή Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού έχει ως έργο την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη σύνταξη των πρακτικών, καθώς και την υποβολή πρότασης αποτελέσματος για τον ανωτέρω διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, την 12η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (οδός Φρυνίχου, αριθ. 9, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του Ε.Π.Κε.Δ. (Φρυνίχου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Ε.Π.Κε.Δ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο άφιξης των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Παράρτημα Α’:          Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

Παράρτημα Β’:          Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)     

                                                                                                Ο Διευθυντής

Καθηγητής Παύλος Καλλιγάς