ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Α.Π.  5893Α

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ: 6Θ36469ΗΘΡ-8ΥΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, που εδρεύει στους Δελφούς κι έχει τα γραφεία της διοίκησής του στην Αθήνα, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου:

ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασης
Ξενώνας                        Συνεδριακό Κέντρο Υπαίθριο ΘέατροΔελφοί ΦωκίδαςΥΕ Προσωπικό  Καθαριότητας (Καθαριστών/στριών) 8 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 58 ετών. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω χώροι (Ξενώνας, Συνεδριακό Κέντρο, Υπαίθριο Θέατρο), κείμενοι σε επικλινή επίπεδα με μεγάλη υψομετρική διαφορά και σε διακριτά κτίσματα (δέκα), συνδέονται μεταξύ τους με συνεχή κλιμακοστάσια εξωτερικά και εσωτερικά, ενώ σε κανένα από τα κτίσματα δεν υπάρχει ανελκυστήρας. Η παρούσα ανακοίνωση με τα απαραίτητα προσόντα (μαζί με τα Παραρτήματα ΣΟΧ του ΑΣΕΠ που συνοδεύουν την ανακοίνωση) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.eccd.gr με την σήμανση ΣΟΧ 1/2017, θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Φωκίδας και θα αναρτηθεί στα καταστήματα της Υπηρεσίας στην Αθήνα και στους Δελφούς, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Δελφών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία διοίκησης του Ε.Π.Κε.Δ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π.Κε.Δ.), Φρυνίχου 9, Αθήνα Τ.Κ. 105 58, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Έφης Βασιλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3312781-5).

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Δελφών και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 αρχίζει το Σάββατο 24/06/2017 και λήγει τη Δευτέρα 03/07/2017.

Ο Διευθυντής

Καθηγητής Παύλος Καλλιγάς