ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Αρχίζει την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 (επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες) και λήγει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 (με την παρέλευση και της τελευταίας αυτής ημέρας).