Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων – Απορριπτέων ΣΟΧ 1/2023